SKULPTURAL HAND

Kunskapsområde av

Carl HD

Syfte

Att ge eleven förutsättningar och möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handlings samverkar för att utveckla förmåga att:

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker.
 • Utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet. Använda slöjdspecifika begrepp som beskriver arbetsprocesser, material, verktyg och hantverkstekniker.
 • Reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

Centralt innehåll som kommer att behandlas:

 • Två- och tredimensionella skisser, perspektiv, skapade såväl med som utan digitala verktyg.
  Hur man kan läsa en arbetsbeskrivning, följa en sådan och koppla den till uppgiften.
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Slöjdarbetets olika delar: Idéutveckling, överväganden, framställning och reflektion över arbetsprocess och resultat. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremålets funktion, personliga och estetiska uttryck.
 • Terminologi, centrala begrepp, – proportion – skulptural – uttryck – rekvisita.
 • Design, mode, konsthantverk och hemslöjd från olika kulturer och tider som inspirationskällor för det egna skapandet.
 • (Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild).

Arbetssätt

Vi talar, utifrån idéutvecklingsfasen, om hur färg, form och material kan kombineras och skapa ett tydligare estetiskt uttryck eller uppfylla en funktion.

l detta fall handlar det estetiska om ett föremåls originalitet, individualitet och sammanhang och inte att ett föremål behöver vara “vackert” i vedertagen bemärkelse. Föremålet skall emellertid beröra och engagera de som kommer i kontakt med det. Eleven kommer, vid introduktionen av kunskapsområdet, att bli inspirerad av elevarbeten av varierande kvalitet för att kunna “öppna upp” för fler uttrycksmöjligheter (se idéblad).

Vi går igenom hur man kan göra en enklare perspektivskiss för att ha som stöd vid genomförande av uppgiften.

Eleven får kontinuerligt undervisning om de verktyg, maskiner och redskap som behövs för att färdigställa sitt alster. Vi går igenom säkerhetsaspekter för de maskiner som kommer att användas.

Eleven kommer under och efter sitt arbete med den skulpturala handen att få motivera sina val av färg, form, material, funktion och hur det kom till uttryck i utseendet av föremålet.

Bedömningsaspekter

Se bifogad matris, måste vara inloggad.

Undervisningsstöd – Skulptural hand

Huvudsyftet med detta kunskapsområde är att eleverna tillverkar en skulptural hand där stor vikt läggs vid att kunna sätta ett tydligt personligt avtryck och förmedla ett uttryck. Därigenom utveckla förmågan att formge och framställa, utveckla idéer och reflektera över slöjdarbetet utifrån syftet med kunskapsområdet.

OBS! Här måste läraren vara tydlig med just syftet och se till att alla förstår det. Givetvis är hantverket också viktigt men i denna uppgift endast ett “verktyg” för att utveckla ovan nämnda förmågor. Kursplanen säger att det handlar om att “tillverka föremål och bearbeta olika material är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig”. Här ges möjlighet att utveckla ett framtida personligt formspråk. Diskutera mycket om vad ett uttryck innebär. Vad är ett personligt sådant?

Låt lektion ett enbart bli ett pass då eleverna skissar och får ner idéer på papper så att de inte glömmer av de goda tankarna. Jag öppnar upp deras tankevärld genom att berätta om olika material som finns att tillgå och jag visar olika sätt att kombinera dessa (se idéblad, white board). Låt också eleverna få veta att du i din bedömning av arbetet med den skulpturala handen bedömer alla tre förmågorna.

Givetvis är också de praktiska delarna viktiga att ta till vara. Du har, som lärare, med denna uppgift ypperliga möjligheter att lära ut en mängd metoder, tekniker och verktyg. Bestäm själv!

Inspirationslektion Lärandematris Skriftlig uppgift