BALANSFIGUR

Kunskapsområde av

Carl HD

Syfte

Att ge eleven förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

Analysera och värdera arbetsprocessen och resultatet med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

Centralt innehåll som kommer att behandlas:

  • Trä och metall m.fl. material, dess egenskaper, användningsområde och
    kombinationsmöjligheter.
  • Resurshållning genom återanvändning av material.
  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Slöjdarbetets olika delar: Idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  • Terminologi, centrala begrepp, – figur – balans – uttryck – perspektiv.
  • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild.

Arbetssätt

Utifrån en enklare, egen skiss ser eleven hur mycket material som behövs för att göra balansfiguren. Eleven får även möjlighet att följa en arbetsbeskrivning för tillverkning av en balansfigur i form av ett idéblad (white board).

Vi diskuterar hållfasthet i en sammansättning, fiberriktning, lär oss om olika träslag, metaller/metalltråd och dess användningsområden.

Eleven får undervisning om de verktyg och redskap som behövs för att färdigställa balansfiguren.

Vi repeterar säkerhetsaspekter vid användning av skruvdragare och pelarborrmaskinen.

Eleven kommer under sitt arbete med balansfiguren att få värdera sin arbetsprocess med hjälp av värderingsfrågor (se värderingsunderlag, måste vara inloggad).

Bedömningsaspekter

Se bifogad matris

Undervisningsstöd – BALANSFIGUR

Huvudsyftet med detta kunskapsområde är att bli förtrogen med fler tekniker och verktyg men också att välja en lämplig sammansättningsmetod. Räcker det med enbart limning eller skall man skruva, spika eller på annat sätt förstärka eller göra sammansättningen?

Starta med en inspirationslektion för att sedan påbörja idéutvecklingsfasen. Fyll i sidan överväganden och ta diskussionen i anslutning till det. Vad valde eleverna? Visa eleverna hur den kan rita sitt förslag till balansfiguren inne i rutan. Storleken på balansfiguren begränsas av A4-pappret, viktigt att följa instruktionerna.

Jag tänker att man kan präglar/utforma balansfiguren efter något som är betydelsefullt i ens liv. Former, färger familj, intressen, boende, åsikter, drömmar etc. Därefter kan man kanske gå in på hur man kan överföra idéerna till balansfiguren.