BRÄDKONSTRUKTION

Kunskapsområde av

Carl HD

Syfte

Att ge eleven förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

Tolka slöjdföremålets estetiska och kulturella uttryck.

Centralt innehåll som kommer att behandlas:

  • Två- och tredimentionella skisser, perspektiv- och vyplacering. Hur man kan läsa en arbetsbeskrivning, följa en sådan och koppla den till en matematisk beräkning.
  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Slöjdarbetets olika delar: Idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremålets estetiska uttryck.
  • Terminologi, centrala begrepp, längd – bredd – tjocklek – höjd – djup – måttenhet – ämne.
  • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild.

Arbetssätt

Vi talar, ut ifrån idéutvecklingsfasen, om hur färg, form och material kan kombineras och skapa ett tydligare estetiskt uttryck.

l detta fall handlar det estetiska om ett föremåls originalitet, individualitet och sammanhang och inte att ett föremål behöver vara “vackert” i vedertagen bemärkelse. Föremålet skall emellertid beröra och engagera de som kommer i kontakt med det. Eleven kommer att bli inspirerad av olika stängda brädkonstruktioner för att kunna “öppna upp” för fler uttrycksmöjligheter (se ideblad).

Vi går igenom hur man kan göra en enklare perspektivritning på ett skåp eller skrin. Utifrån den räknar eleven ut hur mycket och vilket material som behövs för att göra skåpet eller skrinet.

Eleven får kontinuerligt undervisning om de verktyg, maskiner och redskap som behövs för att färdigställa sitt alster. Vi går igenom säkerhetsaspekter för de maskiner som kommer att användas.

Eleven kommer under och efter sitt arbete med den stängda brädkonstruktionen att få motivera sina val av färg, form, material och hur det kom till uttryck i utseendet av föremålet.

Bedömningsaspekter

Se bifogad matris, måste vara inloggad.

Undervisningsstöd      STÄNGD BRÄDKONSTRUKTION

Huvudsyftet med detta kunskapsområde är att eleverna tillverkar ett skåp eller skrin där stor vikt läggs vid att kunna sätta ett tydligt personligt uttryck på skåpet eller skrinet. Syftet med uppgiften är inte det praktiska görandet av skrinet, utan förmågan att formge samt välja och motivera tillvägagångssätt och utveckla nämnda förmågor.

OBS! Här måste läraren vara tydlig med just syftet och se till att alla förstår det. Givetvis är hantverket också viktigt men i denna uppgift endast ett “verktyg” för att utveckla ovan nämnda förmågor. Kursplanen säger att det handlar om att “utforma egna slöjdföremål på ett personligt sätt- i riktning mot att utveckla ett framtida personligt formspråk.” Diskutera mycket om vad ett uttryck innebär. Vad är ett personligt sådant? Jag har märkt att vissa elever gärna stannar vid att enbart måla en favoritfärg eller kanske endast bränna in ett namn på skåpets/skrinets lock. Hur kan man få dem att utveckla det?