“KOM-IHÅG-FIGUR”

Kunskapsområde av

Carl HD

Syfte

Att ge eleven förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

Analysera och värdera arbetsprocessen och resultatet med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

Centralt innehåll som kommer att behandlas:

  • Två- och tredimensionella skisser och hur man kan läsa en arbetsbeskrivning, följa en sådan och koppla den till en matematisk beräkning.
  • Trä, materialens egenskaper, användningsområde och kombinationsmöjligheter.
  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Slöjdarbetets olika delar: Idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  • Terminologi, centrala begrepp, – skiss – figur – delar – sammansättning – uttryck – perspektiv.
  • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild.

Arbetssätt

Utifrån en enklare, egen skiss och egentillverkade mallar, ser eleven hur mycket material som behövs för att göra ”Kom-ihåg-figuren”. Eleven får även möjlighet att följa en arbetsbeskrivning (white board) för tillverkning av en ”Kom-ihåg-figur”.

Vi diskuterar hållfasthet i en sammansättning, fiberriktning, lär oss om olika träslag, ev. metaller/metalltråd och dess användningsområden.

Eleven får undervisning om de verktyg och redskap som behövs för att färdigställa ”Kom-ihåg-figuren”.

Vi repeterar säkerhetsaspekter vid användning av skruvdragare och pelarborrmaskinen.

Eleven kommer under sitt arbete med ”Kom-ihåg-figuren” att få värdera sin arbetsprocess med hjälp av värderingsfrågor (se värderingsunderlag, måste vara inloggad).

Bedömningsaspekter

Se bifogad matris, måste vara inloggad.

Undervisningsstöd – ”KOM-IHÅG-FIGUR”

Huvudsyftet med detta kunskapsområde är att bli förtrogen med fler tekniker och verktyg men också att kunna utveckla förmågan att välja en lämplig sammansättningsmetod. Räcker det med enbart limning eller skall man skruva, spika eller på annat sätt förstärka sammansättningen? Vad är skillnaden mellan en skruv och en spik? Diskutera om fiberriktning påverkar valet?

Börja med att fylla i sidan överväganden och ta diskussionen i anslutning till det. Vad valde eleverna? Värdera svaren muntligt. Visa dem sedan hur de kan rita ”Kom-ihåg-figuren” inne i rutan.

Storleken på ”Kom-ihåg-figuren” begränsas av A4-pappret. (Se instruktioner, måste vara inloggad).