Processer

UgglaBåde i vårt yrkes- och vardagsliv kommer vi förväntas att bli mer och mer flexibla. Förändringarna är många och vi måste kunna ta egna initiativ. Då är alla de här praktisk-estetiska lärprocesser, som ger teoretisk såväl som praktisk klokhet, en stor tillgång.

CitatteckenSlöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar genom designtänk och framställning utifrån behov i olika situatio­ner, innovativ problemlösning!

Processloopen

Idégenerering
Skissa  Rita  Gör mallar

syftar på själva utvecklings- och idéarbetet oavsett var idéerna kommer ifrån. I slöjdundervisningen är det viktigt att eleverna lär sig var och hur impulser till det egna arbetet kan uppstå, till exempel genom att iaktta fenomen, bilder och föremål i omgivningen. Idéutvecklingen kan ske utifrån elevernas egna idéer, en given uppgift där ett problem, ett behov, ett material eller en teknik kan vara utgångspunkt, eller utifrån ett övergripande tema.

TipsTIPS
– såhär kan din insats bli bättre och därmed bidra till en högre kvalitétsnivå!

 • Öva på att formge genom att skissa mycket, utveckla idéer och pröva dig fram till din personliga stil.
 • Kvalitét: Originalitet, intensitet, komplexitet, självständighet, förnyelse och slutfinish
 • Personligt uttryck: Vilka färger, former och material används, vad får det för effekt, vad känner du?
 • Reflektera: Titta på filmen “Slöjdens tre förmågor” igen, ta hjälp av det fyra meningarna.
 • Visa denna förmåga när du väljer utseende på dina slöjdföremål, och i de uppgifter, övningar som ges.

Val & lösningar

med överväganden menas de val och prioriteringar som den slöjdande gör genom att pröva alternativa lösningar för sitt arbete, innan, under och efter arbetet. Det kan till exempel handla om val av material, teknik, verktyg, form, färg och konstruktionssätt. Överväganden sker kontinuerligt under hela arbetsprocessen i slöjd. Som lärare är det väsentligt att vara medveten om hur olika typer av respons hänger samman med vad eleverna ges möjligheter att lära sig. Att exempelvis ensidigt ge eleverna instruktioner om hur de ska genomföra ett arbete ger dem erfarenheter av redskap, tekniker och ”ett rätt sätt”, medan fokus på elevernas olika överväganden utvecklar deras förståelse och insikt om olika alternativ och deras följder.

TipsTIPS
– såhär kan din insats bli bättre och därmed bidra till en högre kvalitétsnivå!

 • Formulera och berätta tydligt varför du väljer att göra som du gör. Muntligt och skriftligt, gärna i logg.
 • Öva på att välja ”rätt” utrustning, verktyg och rätt teknik
 • Välj material och ytbehandling med tanke på det blivande föremålets funktion, utseende och också med tanke på miljön. Slösa inte med material, återanvänd och resurshåll.
 • Den insats och noggrannhet du visar i idéutvecklingsfasen har du mycket nytta av här.
 • Visa denna förmåga under lektionerna.

Välj material

syftar på görandet, vilket är centralt i slöjdundervisningen. Begreppet motsvaras i den äldre kursplanen av ”genomförandefasen”. Det innebär att man som lärare behöver hjälpa eleverna att utveckla en förståelse för slöjdarbetens och arbetsprocessers olika delar, och inte i första hand hjälpa dem att framställa föremål. Större fokus på idéutveckling och medvetna överväganden innan framställningen startar, samt värdering såväl under som efter genomfört arbete, är nödvändigt för att balansera ett annars alltför stort fokus på elevernas görande.Det innebär emellertid inte att man ska förringa värdet av det görande som kännetecknar slöjdundervisningen. Att eleverna genom sitt konkreta arbete med framställning av föremål har goda förutsättningar att utveckla sitt tänkande är en av de största förtjänsterna med slöjdämnet.

TipsTIPS
– såhär kan din insats bli bättre och därmed bidra till en högre kvalitétsnivå!

 • Använd instruktions- och inspirationsmaterial, både skriftliga, muntliga och i filmer för att träna dig i att följa en instruktion.
 • Ta ansvar för dina saker och det du framställer. Ta även ansvar för slöjdsalens utrustning och verktygens skick.
 • Öva på att använda verktygen, maskinerna och redskapen.
 • Öva på att förstå vad de olika materialen passar till.
 • Lär dig namnen på materialen, redskapen och teknikerna.
 • Visa denna förmåga under lektionerna. Spara dina skisser och annat material du har framställt i idéutvecklingsfasen så du kan visa upp dem.

Reflektera
Innan  Under  Efter

är en mycket väsentlig del av arbetsprocessen i slöjd. Du har möjlighet att lära dig att medvetet tänka och reflektera över din egen inlärning, du lär dig att tänka om ditt eget tänkande. Detta innebär att det är processen som ligger i fokus, alltså hur du tänker och vad du uppfattar av det du lär dig. Att reflektera innebär att kunna föreställa sig och beskriva effekter av olika handlingar eller vad som har hänt under processens förlopp och att kunna analysera hur den egna arbetsinsatsen har påverkat resultatet. Det är också en övning i att formulera egna uppfattningar om slöjdföremålens estetiska och symboliska uttryck. Det är väsentligt att reflektion sker såväl före och under som efter själva framställningen. En avslutande reflektion kan annars lätt få karaktären av att eleven ensidigt redovisar vad som gjorts. En reflektion innefattar inte bara vad utan också hur och inte minst olika aspekter av varför. Det kan till exempel handla om övervägda alternativ och motiv samt gjorda erfarenheter och kopplingar till tidigare eller kommande arbeten. Genom att ha bredare fokus än på bara vad som gjorts kan man som lärare bidra till elevernas lärande i och genom slöjd.

TipsTIPS
– såhär kan din insats bli bättre och därmed bidra till en högre kvalitétsnivå!

 • Öva på att formulera och berätta:
  – Vad du har gjort + varför du gjorde det = fakta
  – Hur det gick + vad du tycker om resultatet = värdering
  – Din undersökning av arbetet och föremålet = analys
 • Lär dig vad verktygen, maskinerna, materialen och teknikerna heter.
 • Arbetsprocesser = Hur du jobbar. Tänk aktivt på detta.
 • Resultat = Hur bra, hur blev ditt slöjdföremål?
 • Visa denna förmåga i samtal under lektionerna, i redovisningar, muntliga och skriftliga.
INSATS - KVALITÉTSNIVÅ
E
C
A
Mina idéerBidrar själv men behöver hjälp med att komma på någotKommer på idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterialHar massor av egna idéer
Hur jag visar läraren hur och vad jag vill göraEnkel skiss och planering där jag enkelt visar vad och hur jag vill göraSkiss med mått och planering där jag utvecklat motiverar mina valRitning i flera vyer med mått och planering där jag välutvecklat motiverar mina val
Hur jag arbetarFrågar om hjälp ofta, men bidrar till egna lösningarFrågar om hjälp men har själv förslag till egna lösningarLöser frågeställningar själv och i dialog med läraren
Hur jag hanterar verktyg, metoder och arbetsmiljönPå ett säkert sätt som fungerarPå ett säkert och välfungerande sättPå ett säkert och välfungerande sätt med precision
Föremålet (slöjdalstret)Enkelt* föremålUtvecklat föremål som är bearbetatVälutvecklat föremål som är väl genomarbetat
Hur jag värderar mitt arbeteMed enkla ord nämner jag något om kvalitét och utseendet, färg, form och/eller material. Jag visar viss förståelse för vad slöjdföremålet uttrycker/förmedlarNågot mer detaljerat och med några slöjdspecifika begrepp ord/begrepp berättar jag om kvalitét, utseende, uttryck och funktionGenomtänkt med slöjdspecifika ord/begrepp berättar och resonerar jag kring kvalitét, utseende, uttryck och funktion
*Begreppet enkelt används alltid för att ange graden av komplexitet och inte för att ange att något är lätt att göra.

Viktigt att känna till, dagens betygssystem är kunskapsrelaterat vilket innebär att jag undervisar i ämnet för att sedan bedöma dina prestationer i förhållande till fastställda kunskapskrav.

Syftet med betygssystemet är att värdera vad du som elev kan, visar i relation till de fastställda kunskapskraven.