FRAKTAL DESIGN

Kunskapsområde av

Carl HD

Syfte

Att ge eleven förutsättningar och möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handlings samverkar för att utveckla förmåga att:

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker.
  • Utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet. Använda slöjdspecifika begrepp som beskriver arbetsprocesser, materia, verktyg och hantverkstekniker.
  • Reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

Centralt innehåll som kommer att behandlas:

  • Trä, metall, textil, glas, plast, läder och deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material till exempel nyproducerade och återanvända material.
  • Slöjdarbetets olika delar: Idéutveckling, överväganden, framställning och reflektion över arbetsprocess och resultat. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  • Terminologi, centrala begrepp, Fraktal – Skala – 3D – Design.
  • Resurshushållning genom återbruk, reparation samt vård av material och före­mål.
  • (Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild).

Arbetssätt

Vi talar, utifrån idéutvecklingsfasen, om hur färg, form och material kan kombineras och skapa ett tydligare estetiskt uttryck. l detta fall handlar det estetiska om ett föremåls originalitet, individualitet och sammanhang och inte om att ett föremål behöver vara “vackert” i vedertagen bemärkelse. Föremålet skall emellertid beröra och engagera de som kommer i kontakt med det. Eleven kommer att bli inspirerad av olika fraktala 3D-tavlor för att kunna “öppna upp” för fler uttrycksmöjligheter (se idéblad).

Vi går igenom processens olika delar, från temaval till fraktaler (självlikformigt mönster med struktur i flera skalor), inför tillverkning. Utifrån det kan eleven planera för hur mycket och vilka material som behövs för att göra sin individuella del av den fraktala 3D-tavlan.

Eleven får kontinuerligt undervisning om de verktyg, maskiner och redskap som behövs för att färdigställa sitt alster. Vi går igenom säkerhetsaspekter för de maskiner som kommer att användas.

Eleven kommer under och efter sitt arbete med den fraktala 3D-tavlan att få motivera sina val av färg, form, material och hur det kom till uttryck i utseendet av föremålet.

Bedömningsaspekter

Se bifogad matris, måste vara inloggad.

Undervisningsstöd – FRAKTAL DESIGN

Huvudsyftet med detta kunskapsområde är att eleverna tillverkar en fraktal 3D-tavla där stor vikt läggs vid att kunna sätta ett tydligt personligt uttryck på den individuella delen av den fraktala 3D-tavlan. Därigenom utveckla förmågan att formge och framställa, utveckla idéer och reflektera över slöjdarbetet utifrån syftet med kunskapsområdet.

OBS! Här måste läraren vara tydlig med just syftet och se till att alla förstår det. Givetvis är hantverket också viktigt men i denna uppgift endast ett “verktyg” för att utveckla ovan nämnda förmågor. Kursplanen säger att det handlar om att “tillverka föremål och bearbeta olika material är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig“. Här ges möjlighet att utveckla ett framtida personligt formspråk. Diskutera mycket om vad ett uttryck innebär. Vad är ett personligt sådant? Jag har märkt att vissa elever gärna stannar vid att enbart måla en favoritfärg eller kanske endast använda trä som material. Hur kan man få dem att utveckla det?

Låt eleven förstå att man skall arbeta tredimensionellt och kombinera flera material. Genom miljö- och återvinningstänk främjas en hållbar utveckling, varför inte ta med något hemifrån som kan tillföra det där lilla extra.

De första lektionspassen handlar om att i grupp diskutera och välja tema för den fraktala 3D-tavlan. Eleverna skissar och får ner alla idéer på papper så man inte glömmer av de goda tankarna? Jag öppnar upp deras tankevärld genom att berätta om olika material som finns att tillgå och jag visar olika sätt att bearbeta dessa. Låt också eleverna få veta att du i din bedömning av arbetet med fraktala 3D-tavlan bedömer alla tre förmågorna.

Givetvis är också de praktiska delarna viktiga att ta till vara. Du har, som lärare, med denna uppgift ypperliga möjligheter att lära ut en mängd metoder, tekniker och verktyg. Bestäm själv!

Inspirationslektion Lärandematris Skriftlig uppgift