INTARSIA

Kunskapsområde av

Carl HD

Syfte

Att ge eleven förutsättningar och möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handlings samverkar för att utveckla förmåga att:

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker.
  • Utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet. Använda slöjdspecifika begrepp som beskriver arbetsprocesser, materia, verktyg och hantverkstekniker.
  • Reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

Centralt innehåll som kommer att behandlas:

  • Trä i fanérform, dess kombinationsmöjligheter med varandra.
  • Handverktyg, redskap och utrustning, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Slöjdarbetets olika delar: Idéutveckling, överväganden, framställning och reflektion över arbetsprocess och resultat. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  • Egen formgivning med hjälp av olika träslag, färger och former.
  • Terminologi, centrala begrepp, fanér – karbonpapper – tjocklek – modellkniv – grundformer -måttenhet – ämne – rät, avigsida – svarvad, skuren – inläggsfanér – bottenfanér – adhesion – adherenter – skivmaterial – härdning.
  • Resurshushållning genom återbruk, reparation samt vård av material och före­mål.
  • (Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild).

Arbetssätt

Vi talar, utifrån idéutvecklingsfasen, om hur färg, form och material kan kombineras för att bilda geometriska mönster eller figurativa bildframställningar och hur detta i sin tur skapar ett estetiskt uttryck.

l detta fall handlar det estetiska om ett föremåls originalitet, individualitet och sammanhang och inte att ett föremål behöver vara “vackert” i vedertagen bemärkelse. Föremålet skall emellertid beröra och engagera de som kommer i kontakt med det. Vid introduktion, presentation av kunskapsområde, kommer eleven att inspireras av olika intarsiaarbeten, producerade av mig (Carl) eller av tidigare elever till mig. Vi går igenom de tre faserna av arbetet och den metod (knivmetoden) som kommer att användas för ett lyckat slutresultat. Eleven får kontinuerligt undervisning om de redskap, verktyg, material och tillvägagångssätt som behövs för att färdigställa sitt alster. Vi går igenom säkerhetsaspekter för den utrustning som kommer att användas. Det står naturligtvis eleven fritt att förfina metod och tillvägagångssätt.

Eleven kommer under- och efter sitt arbete med intarsiatavlan att få motivera och reflektera över arbetsprocessen, sina val av färg, material och hur det kom till uttryck i utseendet av slutprodukten. Det sker både muntligt och skriftlig. (Se värderingsfrågor, måste vara inloggad).

Bedömningsaspekter

Se bifogad matris, måste vara inloggad.

Undervisningsstöd – INTARSIATAVLA

Huvudsyftet med detta kunskapsområde är att eleverna tillverkar en intarsiatavla där stor vikt läggs vid att kunna sätta ett tydligt personligt uttryck på tavlan. Därigenom utveckla förmågan att formge och framställa, utveckla idéer och reflektera över slöjdarbetet utifrån syftet med kunskapsområdet.

Hantverket, kvaliteten och precisionen är i  denna uppgift mycket viktig men endast ett “verktyg” för att utveckla ovan nämnda förmågor. Kursplanen säger att det handlar om att “tillverka föremål och bearbeta olika material är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig”. Här ges möjlighet att utveckla ett framtida personligt formspråk. Vi diskutera mycket vad ett uttryck innebär. Vad är ett personligt sådant, hur kan man utveckla det?

Jag tänker att man individualiserar/utformar intarsiatavlan efter en bild, motiv som är betydelsefullt i ens liv. Former, färger, familj, kompisar, intressen, boende, åsikter, drömmar etc. Därefter går vi närmare in på hur man kan överföra det till en intarsiatavla. Varför inte ta med något hemifrån som kan tillföra det där lilla extra. Låt också eleverna få veta att du i din bedömning av arbetet med intarsiatavlan bedömer alla tre förmågorna.

Inspirationslektion Lärandematris Skriftlig uppgift