Trygghet och studiero

Här finns rapporter och andra skrifter som kan vara till din hjälp i arbetet med att skapa en skola med trygghet och studiero.

Systematiska insatser minskar mobbing

Systematiska program för att minska mobbning i skolan fungerar. Det visar denna omfattande vetenskapliga undersökning. En rapport från Brå – Brottsförebyggande rådet 2008-10-24.


Utvärdering av metoder mot mobbning

Denna utvärdering ger besked om insatser och arbetssätt som effektivt förebygger och åtgärdar mobbning.


Att hantera hot och våld

Hot och våld är ett allt mer uppmärksammat problem i skolan. Här får du information om hur du ska agera om du eller en kollega blir utsatt och vem som har ansvaret när något händer.


Förebygga diskriminering, främja likabehandling

Den här skriften är tänkt som stöd i skolornas likabehandlingsarbete. Fokus ligger på att långsiktigt förebygga diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.


På tal om mobbing – och det som görs

Denna kunskapsöversikt beskriver hur mobbning kan förstås ur olika perspektiv och hur synen på mobbning förändrats historiskt.


Väpnat våld i skolan

Väpnat våld i skolan är ytterst ovanligt och varje eventuell händelse har ett unikt och oförutsägbart förlopp. Att skolpersonal är mentalt förberedd kan rädda liv.


När det värsta händer…

Många rektorer och lärare har i svåra krissituationer varit tvungna att klara av situationer som ingen varit förberedd på. Deras erfarenheter och kunskaper har vi valt att utgå ifrån i: När det värsta händer – om krishantering i förskola och skola.