Slöjdens fyra förmågor

Titta på denna film och välj ut en eller flera av slöjdens fyra förmågor. Tänk på det kunskapsområde du arbetat med och beskriv hur du, aktivt arbetade, för att förbättra dig i en eller flera av förmågorna. • Förmåga att formge
  syftar på själva utvecklings- och idéarbetet oavsett var idéerna kommer ifrån. I slöjdundervisningen är det viktigt att du lär dig var och hur impulser till det egna arbetet kan uppstå, till exempel genom att iaktta fenomen, bilder och föremål i din omgivningen.
 • Analysförmåga
  Beskriver orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar. Förklara och påvisa samband. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra: Likheter och skillnader, för- och nackdelar.
 • Kommunikativ förmåga
  Samtala. Diskutera. Motivera. Presentera. Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument. Redogöra, formulera, resonera och redovisa.
 • Metakognitiv förmåga
  Tolka. Värdera. Ha omdömen om. Reflektera. Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten. Välja mellan olika strategier. Pröva och ompröva.
 • Förmåga att hantera information
  Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information. Skilja mellan fakta och värderingar. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet.
 • Begreppslig förmåga
  Förstå innebörden av begreppen. Relatera begreppen till varandra. Använda begreppen i olika/nya sammanhang.