SKULPTURAL HAND

Syfte

Att ge eleven förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och uttrycksperspektiv.

Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

Tolka slöjdföremåls uttryck.

Centralt innehåll som kommer att behandlas:

  • Två- och tredimensionella skisser, perspektiv. Hur man kan läsa en
    arbetsbeskrivning, följa en sådan och koppla den till uppgiften.
  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Slöjdarbetets olika delar: Ideutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremålets estetiska uttryck.
  • Terminologi, centrala begrepp, – proportion – skulptural – uttryck – rekvisita.
  • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild.

Arbetssätt

Vi talar, utifrån idéutvecklingsfasen, om hur färg, form och material kan kombineras och skapa ett tydligare estetiskt uttryck.

l detta fall handlar det estetiska om ett föremåls originalitet, individualitet och sammanhang och inte att ett föremål behöver vara ”vackert” i vedertagen bemärkelse. Föremålet skall emellertid beröra och engagera de som kommer i kontakt med det. Eleven kommer, vid introduktionen av kunskapsområdet, att bli inspirerad av elevarbeten av varierande kvalitet för att kunna ”öppna upp” för fler uttrycksmöjligheter (se idéblad).

Vi går igenom hur man kan göra en enklare perspektivskiss för att ha som stöd vid genomförande av uppgiften.

Eleven får kontinuerligt undervisning om de verktyg, maskiner och redskap som behövs för att färdigställa sitt alster. Vi går igenom säkerhetsaspekter för de maskiner som kommer att användas.

Eleven kommer under och efter sitt arbete med den skulpturala handen att få motivera sina val av färg, form, material och hur det kom till uttryck i utseendet av föremålet.

Bedömningsaspekter

Se bifogad matris, måste vara inloggad.

Undervisningsstöd – Skulptural hand

Huvudsyftet med detta kunskapsområde är att eleverna tillverkar en skulptural hand där stor vikt läggs vid att kunna sätta ett tydligt personligt avtryck och förmedla ett uttryck. Därigenom utveckla förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt, tolka och analysera slöjdarbetet utifrån syftet med kunskapsområdet.

OBS! Här måste läraren vara tydlig med just syftet och se till att alla förstår det. Givetvis är hantverket också viktigt men i denna uppgift endast ett ”verktyg” för att utveckla ovan nämnda förmågor. Kursplanen säger att det handlar om att ”utforma egna slöjdföremål på ett personligt sätt- i riktning mot att utveckla ett framtida personligt formspråk.” Diskutera mycket om vad ett uttryck innebär. Vad är ett personligt sådant?

Låt lektion nr 1 enbart bli ett pass då eleverna skissar och får ner idéer på papper så att de inte glömmer av de goda tankarna. Jag öppnar upp deras tankevärld genom att berätta om olika material som finns att tillgå och jag visar olika sätt att kombinera dessa (se idéblad, white  board). Låt också eleverna få veta att du i din bedömning av den skulpturala handen bedömer alla fyra förmågorna.

Givetvis är också de praktiska delarna viktiga att ta till vara. Du har i uppgiften ypperliga möjligheter att kunna lära ut en mängd metoder, tekniker och verktyg. Bestäm själv!

Kunskapsområde av

Carl H

Lektioner eller uppgifter

Lärandematris – Skulptural Hand

Författare: Carl H

Det är viktigt att du tar del av och läser Matrisen. På så sätt har du bättre koll på vad som krävs för de olika betygsnivåerna. Värdera kvaliteten på din…